Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w ramach serwisu https://szczepimyrazem.mz.gov.pl

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127
 z 23.05.20218, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74, 4.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy dostępnej pod adresem https://szczepimyrazem.mz.gov.pl jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952)
 przy ul. Miodowej 15.

Kontakt z Administratorem  

Z Administratorem można kontaktować się listownie za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl,
 za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP
 lub listownie na adres siedziby. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia 

Z Inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub listownie na adres siedziby administratora.

Jakie dane przetwarzamy 

W ramach platformy przetwarzamy dane osobowe:  

  1. Operatorów systemu z punktu szczepień oraz użytkowników Systemu Dystrybucji Szczepionek w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  2. Osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. poz. 668), w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres e-mail, zawód, numer zaświadczenia szkolenia dla osób prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, numer zaświadczenia szkolenia
     z badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonywania szczepienia przeciwko COVID-19, numer PESEL. 
  3. Osób wchodzących w skład mobilnych jednostek szczepiących w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres e-mail, zawód, numer zaświadczenia szkolenia dla osób prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, numer zaświadczenia szkolenia z badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwskazań
     do wykonywania szczepienia przeciwko COVID-19, numer PESEL, numer telefonu, dane dotyczące lokalizacji, w których będą udzielane szczepienia.
  4. Osób kontaktujących się z nami w związku z działaniem platformy np. zgłaszających problemy. 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu
 na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Cel przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wsparcia personelu medycznego w punktach szczepień i usprawnienia wymiany informacji pomiędzy osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień, a punktami szczepień oczekujących wsparcia kadrowego. Cel przetwarzania pozostaje
 w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. 

W przypadku, osób, które kontaktują się z nami w sprawach dotyczących działania platformy, dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia. 

 

Jak długo przechowujemy dane? 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania - nie dłużej jednak niż do momentu dezaktywacji platformy szczepimyrazem.gov.pl albo odwołania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub rozwiązania problemu (zgłoszenia). 

Twoje prawa 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO. 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jej dotyczących, które przetwarzane są w ramach platformy szczepimyrazem.gov.pl 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO. 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do usunięcia przekazanych danych. 

Każda osoba, której dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacje o odbiorach danych 

Dane osobowe przetwarzane w ramach platformy dostępnej pod adresem https://szczepimyrazem.mz.gov.pl powierzono na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Clouds on Mars Sp. z o.o., (operatorowi Platformy) z siedzibą w Warszawie
 (00-031), przy ul. Szpitalnej 8a/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 pod nr 0000670382. 
Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Platformy lub w przypadku, gdy kieruje Pani/Pan do nas pytanie – brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić udzielenie Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytanie. 

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany 

Dane umieszczone na platformie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie posłużą  
 do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.